Obchodní podmínky

Kinn Trade s.r.o.

Korunní 2569/108

101 00 Praha

 

IČ: 05836468

DIČ: CZ05836468

 

Tel.: +420 734 617 952

E-mail: trade@kinn.cz

 

  1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) platí pro nákup v internetovém obchodě provozovaném na internetové adrese www.destniky-velkoobchod.cz (dále jen „e-shop“), jejichž provozovatelem je společnost Kinn Trade s.r.o., se sídlem Praha - Vinohrady, Korunní 2569/108, PSČ 101 00, IČ 05836468, DIČ CZ05836468, zapsaná v obchodním rejstříku Městský soud v Praze, spisovná značka 271712 C (dále jen „prodávající“).

1.2. Obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím jako podnikateli při jejich podnikatelské činnosti (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.

1.3. Odkazem na tyto obchodní podmínky učiněným při objednávce či při jakýchkoli jiných návrzích (či protinávrzích) na uzavření kupní smlouvy Kupující stvrzuje, že jedná jako podnikatel při své podnikatelské činnosti. S ohledem na skutečnost, že kupujícím není spotřebitel, nemá kupující právo odstoupení od smlouvy bez udání důvodu, které zákon zakládá spotřebitelům při smlouvách uzavíraných na dálku. Odkazuje-li Kupující na tyto obchodní podmínky, objednává-li zboží či služby prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího, platí, že odkazuje na jejich znění účinné v den, kdy učinil objednávku.

1.4. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.6. Kupující zasláním objednávky současně stvrzuje, že akceptuje tyto obchodní podmínky.

 

  1. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené v e-shopu může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní (dále jen „uživatelský účet“) může kupující provádět objednávání zboží, sledovat historii provedených objednávek, využívat věrnostního programu (dále jen "Věrnostní program") a provádět změnu osobních údajů. 

2.2. Při registraci v e-shopu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

  1. OBJEDNÁVKA, UZAVŘENÍ NEBO ZRUŠENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Kupující objednává u prodávajícího zboží vložením vybraného zboží do košíku, následně vyplní veškeré údaje označené prodávajícím jako povinné, vybere způsob dodání a platbu, popřípadě doplňující údaje (například volba dárkového balení). 

3.2. Minimální hodnota objednávky je 2 000 Kč (bez DPH, bez případných expedičních poplatků či nákladů na dopravu).

3.3. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Potvrdit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.4. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce.

3.5. Kupní smlouvou se prodávající zavazuje dodat kupujícímu zboží uvedené v objednávce v termínu dle obchodních podmínek a do místa dodání zboží uvedeného v objednávce a kupující se zavazuje toto zboží od prodávajícího či jím zvoleného přepravce převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu zboží uvedenou v objednávce.

3.6. V případě, že objednané zboží již není skladem, bude toto kupujícímu neprodleně oznámeno a prodávající se s kupujícím dohodne na dalším postupu. Kupující má právo v takovém případě objednávku zrušit.

3.7. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na emailovou adresu prodávajícího.

3.8. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.9. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

3.10. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).

 

  1. PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné, s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou uvedeny bez DPH.

4.2. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

4.2.1.Bezhotovostně převodem na účet prodávajícího.

4.4. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby (číslo objednávky). V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.5. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

 

  1. DODACÍ PODMÍNKY

5.1. Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

5.2. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5.3. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

5.4. Zboží bude zasláno PPL za cenu 89 Kč. U objednávek nad 5000 Kč bez DPH je doprava zdarma.

 

       6.PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že zboží při převzetí nemá vady a že v době, kdy kupující zboží převzal, má zboží vlastnosti, které výrobce či prodejce popsal, nebo které si strany ujednaly.

7.2. Záruční doba činí 12 měsíců a počíná běžet dnem splnění dodávky.

7.3. V případě, že zboží vykazuje vady zřejmé (zjevné) při jeho odběru, je kupující povinen, aby si zachoval nároky z vadného zboží dle zákona, oznámit vady zboží Prodávajícímu neprodleně, nejpozději ve lhůtě do sedmi dnů od dodávky zboží.

7.4. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

7.5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese: Kinn Trade, s.r.o., Hamry nad Sázavou 562, 591 01

7.6. Dnem uplatnění práva z vadného plnění se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího vadné zboží.

7.7.Ve lhůtě nejpozději do 30-ti dnů Prodávající posoudí reklamaci zboží a dohodne se s Kupujícím na způsobu jejího vyřízení.

 

  1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

8.1.Při sjednávání smlouvy a jejím plnění mohou být kupujícímu sděleny informace, které jsou označeny jako důvěrné nebo jejichž důvěrnost vyplývá z jejich povahy. Kupující se zavazuje tyto informace zejména:

8.2. Kupující má právo požádat písemně o vymazání či opravu osobních údajů (změnu či zrušení registrace).

8.3. Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány za důvěrné a kromě dopravním společnostem nebudou bez předchozího souhlasu osobní údaje předávány třetím osobám.

8.4. Kupující prohlašuje, že poskytnuté údaje jsou pravdivé a byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

 

  1. UKLÁDÁNÍ COOKIES

9.1. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

  1. DORUČOVÁNÍ

10.1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.

10.2. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.

 

  1. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ

11.1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

11.2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

11.3. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

 

  1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

12.2. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.

12.3. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

12.6. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

12.7. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

Obchodní podmínky jsou platné od 21. 6. 2021.